برچسب: مصاحبه

مصاحبه با عبادت ذبیحی

مصاحبه سایت نقاشی ساختمان با عبادت ذبیحی

مصاحبه سایت نقاشی ساختمان با عبادت ذبیحی: “طبیعت انسان هنر گراست”   لطفا خودتان را معرفی کنید و سابقه کاری تان را بفرمایید؟ بنده عبادت ذبیحی متولد 59 شهرستان کلیبر کارشناس ارشد الهیات از...